Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-I-1 • MDK-C-I-1

 • Cím
  Képzőművészeti Főiskola iratai
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  30 köteg / Átvétel, 1950-es évek eleje / Jegyzőkönyvek, iratok, levelek, nyomtatványok, kéziratok, újságkivágások, dolgozatok, bizonyítványok, folyóiratok, évkönyvek, fényképek, 1871-1944
 • Leírás
  Az Országos Magyar Királyi Rajztanárképző Főiskola tanári értekezleteinek jegyzőkönyvei 1909-től 1925-ig (1/1, 2). Képzőművészeti Főiskola rektori tanácsüléseinek jegyzőkönyvei 1925-től 1929-ig (1/3). Reformvizsgáló bizottság jegyzőkönyvei 1928-ból (1/4). Rektori Tanács értekezleteinek jegyzőkönyvei 1929-től 1934-ig (1/5). Kari és Rektori tanácsi jegyzőkönyvek 1934-37 között (1/7). Rajztanárvizsgáló bizottság jegyzőkönyvei 1930-37-ig (1/ 6). Országos Mintarajziskola iratai 1887-től (1/1-257): hivatalos levelezés, jelentések, működési szabályzatok, nyugták, elszámolások, rendeletek, tantervek, pályázatok, tantervek, kitüntetések, ösztöndíjkérelmek, folyamodványok, költségvetések, vásárlások, leltárok, vizsgajegyzőkönyvek. Székely Bertalan halálával kapcsolatos levelezés (1/23). Keleti Gusztáv síremlékének ügye (1/38). Főiskolai szabályzat (1/169). Keleti Gusztáv jellemzése Székely Bertalanról, Izsó Miklósról, Schulek Frigyesről, Stróbl Alajosról (1/185, 191, 192). Búcsúztató beszédek Keleti Gusztáv temetésén (1/224). Építkezések iratanyagai: az Epres-kert iratai (1/271-326), tervrajzok (1/336-345). A Képzőművészeti Főiskola története (1/409-434). Lista a főiskola oktatói személyzetéről 1871-1944 (1/429). Főiskolai tanárok adatai, életrajzok (1/531), tanárok ügyei, folyamodványok, kinevezések. Vásárlások: Budapest székesfőváros, Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vásárlásai (1/945). Szabályzatok, ügyrend (1/1007-1017). Ifjúsági kiállítások (1/1018-52), diákmozgalmak, diákünnepségek (1/1139), tanulmányi ügyek (1/1142-1305). Könyvtár és gyűjtemények (1/1306-1341). Sajtó és adatszolgáltatás (1/1342- 1403). Figura, az Orsz. M. Kir. Képzőművészeti Főiskola ifjúsági lapja példányai 1935-36-ból. Magyar művészeti intézetekre vonatkozó adatok (1/1369).
  Sajtóügyek 1931-34: újságkivágások, hallgatók kommunista bűnpere, büntetőtörvényszék tárgyalási jegyzőkönyve, röplapok (1/1404-1418). Művésztelepek, nyári tanfolyamok, tanulmányutak. Gazdasági ügyek. Leltárak (könyvtárállomány, gipszminták, felszerelések). Szociális ügyek (ösztöndíjak, segélyek, menzaügyek, művészek segélyezése, munkanélküliség) (1/2068-2136). Honvédelmi Minisztérium rendelkezései, katonai ügyek (1/2162-2575). Kari ülések jegyzőkönyvei 1941-42, 1945-46-ból (1/ 3110-28). Rektori Tanácsi jegyzőkönyvek 1941-46 (1/3128-74). Vizsgajegyzőkönyvek, szakdolgozatok, írásbeli tételek, bizonyítványok. A főiskolai reformmal foglalkozó értekezletek jegyzőkönyvei (1/3447-51). A Főiskola történetével kapcsolatos iratok, összefoglalások (1/3802- 3909). 1932: Csók István és Vaszary János felmentése (1/3811). 1932 - A Főiskola Rektori Tanácsa valamint Karlovszky Bertalan és Bosznay István közötti per anyaga (1/3813-26). Partecédulák, búcsúztató beszédek.
  A Főiskola múltjáról összeállított anyag. Megemlékezések és adatok a tanárokról és igazgatókról. A Főiskola története alapításától 1893-ig, kézirat, 24 o. (1/4542-43). A Főiskola története, kézirat, 28 o. (1/4647). Székely Bertalan bibliográfia (1/4548), bibliográfia a tanárokról (1/4561), tanításra vonatkozó adatok (1/4617-25), Székely Bertalan pedagógiai feljegyzései, grafikái (1/4617). A Rajztanárok Értesítője 1901-1910 közötti évfolyamaiból a Főiskolára vonatkozó cikkek jegyzéke és részletek a cikkekből. Az Országos Magyar Rajztanoda és Rajztanárképezde megalapítása és első tanári kara (1/4686), Iparrajziskola (1/4691). Beszélgetések a főiskolai művészi nevelés módszereiről, 1943 (1/5721-23). Dr. Molnár Ernő fényképalbuma 1943-ból, kirándulások, tablófotók (1/5802). Évkönyvek az 1921-1941 közötti időkből. (3 kötegnyi kigépelés az anyagból, 1966-67-ből.)
 • Feldolgozó
  András Edit