Kulcsszavak

Fondjegyzék: MDK-C-II • MDK-C-II

 • Cím
  Az MDK gyűjtése (1950-1970)
 • Mennyiség / Proveniencia / Dokumentumtípusok, évkör
  862 tétel / Hagyaték, ajándék, gyűjtés, letét, vásárlás / Kéziratok, dokumentumok, tanulmány, visszaemlékezés, naplójegyzet, kikérdezés, életrajz, sajtócikk, szakdolgozat, emlékirat, levelek, előadások, összeállítások, bibliográfiai és műtárgy-jegyzékek, fényképek, cédulázások, jegyzetelések, lapkivágások, jegyzőkönyvek, gyűjtések, katalógusok, magnótekercsek, beszédek, viták, kritika, interjú, rádióbeszélgetés, beszámoló, megnyitóbeszéd, meghívó, forgatókönyv, kézírásos füzetek, tervezet, vázlat, referátum, doktori tézis, versek, disszertáció, 1951-73
 • Leírás
  Az anyag a Művészettörténeti Dokumentációs Központ 1950 és 1970 között, előre megtervezett, az 1945 utáni képzőművészekre vonatkozó megbízásos kutatótevékenységét tükrözi és tartalmazza:
  Az 1950-es év anyagai: Munkácsy Mihály - adalékok, bibliográfia (168); Szecesszió-kiállítás képei (169); Kass János (170); Radocsay Dénes: Elvek és elméletek művészetünkről 1896-1919 - eredeti cikk (171);
  Az 1951-es év anyagai: Lázár Béla tanulmányai Szinyei Merse Pálról, visszaemlékezései Paál Lászlóról, naplója, önéletrajza (1); Scheiber Hugó (2) hagyatékáról kikérdezés (Somogyi Árpád), visszaemlékezés, sajtóvisszhang Scheiber és a futurizmus kapcsolatáról; Beck Ö. Fülöp (3) kikérdezése (Soós Gyula), naplórészletek; Edvi Illésre (5) való visszaemlékezések (Somogyi Á., Horváth József, Széll Margit); Árkay Aladár és Árkay Bertalan (6,7) Mezei András kikérdezése alapján; Pásztor János - anyag (8) Gerszi Teréz kikérdezésében; Gulácsy Lajosra való visszaemlékezés (9); A Szolnoki Művésztelep és Fényes Adolf - tanulmány, kikérdezés (10-12); Vedres Márk - kikérdezések (13); Kallós Ede - kikérdezése (14,15); Medgyessy Ferenc emlékei (15); Hermann Lipót - kikérdezés (16); Kádár Béla kikérdezése (18); Csók István kikérdezése és bibliográfiája (19); Bende János írásai (20); Benczúr Gyula kikérdezése (21); Paál Albert: Paál László (22); Bornemissza Géza: Magyar művészek Párizsban a század elején - kikérdezés (23); Tamás Henrik emlékei, galériájának története (24,25); Márffy Ödön koráról és kortársairól (26); Bedő Rudolf (29); Kisfaludi Stróbl Zsigmond (31); visszaemlékezés Székely Bertalanról (33); Baksa Soós Gyula (37); Hollósy Simon técsői korszaka (39); Kernstok Károly (40); Felvinczi Takáts Zoltán emlékei Nagybányáról (42);

  Az 1952-es év anyagai: Mednyánszky Lászlóról (44); Mészáros László leveleinek másolata és Németh Lajos róla szóló tanulmánya (45); Ferenczy Béni (46); a Kecskeméti Művésztelep (47); Németh Lajos előadása, Farkas Aladár és Háy Károly visszaemlékezése a Szocialista Képzőművészek Csoportjára (50); a Szentendrei Művésztelep (52); Bokros Birman (53); Aba-Novák Vilmos (54); Pollack Mihály bibliográfiája (55); Derkovits Gyula bibliográfiája (58); Sidló Ferenc (59); Perlrott Csaba Vilmos önéletrajza (60); Az Ernst Múzeum kiállításai, katalógusai (63); Kövesházy Kalmár Elza (65); a bajai művésztelep (66); dr. Veres László: A Herczog-gyűjtemény (67); Cser Károly és Cser Jolán (68,69); Martinelli Jenő (71); Budapest építészetére vonatkozó könyvek kicédulázása (72); a miskolci művésztelep (73); Paizs Ödön emlékei Paizs Goebel Jenőről (74); Domanovszky Endre (75); Ferenczy Valér (76); Ybl Ervin gyűjtése: Balló Ede naplója és levelei, Hauszmann Alajos élete és művészete (87-88); MTI jelentések magyar-szovjet művészetre vonatkozóan (90); Művészettörténeti munkaközösségek (91-92); dr. Veres László tanulmányai Szinyei Merse Pálról (96), az Andrássy-gyűjteményről (98); a Tornyay-gyűjteményről (101) és más magángyűjteményekről (104-107); Galyasi Miklós Tornyairól és a Tornyai Társaságról (102).

  Az 1954-es év anyagai: Csáki-Maronyák József (109); Thorma János (112); Aszódi Weil Erzsébet nyilatkozata, emlékezései (115); Az Európai Iskoláról (116) - többek közt - Anna Margit és Mezei Árpád emlékei; Martyn Ferenc oeuvre-katalógus (124); magyar-lengyel művészeti kapcsolatok (126); Bálint Endre emlékei (127);
  Az 1955-ös év anyagai: Boldizsár István (130); Bernáth Aurél cikkmásolata (131); Borsos Miklós (132), Csernus Tibor (133), Diener Dénes Rudolf (134), Ferenczy Noémi (136), Fónyi Géza (137), Glatz Oszkár (138), Hincz Gyula (140), Vilt Tibor (158), Molnár C. Pál (164) közlései és visszaemlékezései.
  Az 1956-os év anyagai: Poór Bertalan visszaemlékezése (141); Czóbel Béla közlései (144); Moldován István (150); Barcsay Jenő (152);
  Az 1958-as év anyagai: Kontuly Béla élete és művei (173); Képző- és Iparművészeti Szövetség vitaanyaga (174); Krivátsy Szűts Péterné szakdolgozata Iványi Grünwald Béláról (175); László Gyula közlései (176), levélgyűjteményének másolatai (177): Aba-Novák, Ziffer Sándor, Szőnyi István, Pátzay Pál, Egry József, Csók István, Berény Róbert, Edvi Illés, Tornyai János, Benczúr Gyula, Dési Huber, Ferenczy Béni, Zichy Mihály levelei; Lőrinczi Szabolcs visszaemlékezései: Szinyei Merse Pál, Aba - Patkó - Korb (180), Márffy Ödön és Csinszka (184); Rudnay Sándor és Glatz Oszkár levele Lőrinczi Szabolcshoz (182-183); Andrássy Kurta János (188); Kántor Andor és a Szentendrei Művésztelep (194); Gadányi Jenő naplójegyzetei (195).
  Az 1959-es év anyagai: Halászi Dezső: Legfontosabb adatok a Lechnerekről (147); Makrisz Agamemnon (149).

  1959 és 1961 közti anyagok: Mikus Sándor (197); Korniss Dezső (198); Dési Huber 1938-ban kelt levelei (201); magyar emlékérmek (202); Kassák Lajos: Önarckép háttérrel - önéletrajzi tanulmány (203); Kampis Antal : Emlékezés a felszabadulás utáni képzőművészeti életről (207); Tornyai János - levélmásolatok, tanulmány (210, 218, 219, 221, 226-228); Uitz Béla - archívum (212); Lyka Károly székfoglaló előadása (214); Ybl Ervin életrajz, bibliográfia (216); Kisfaludy Stróbl Zsigmond (230-232).

  Az 1962-es év anyagai: Beszélgetés Vilt Tiborral (158); Stróbl Alajos - feleségének és lányának visszaemlékezése (159); Kisfaludy Stróbl Zsigmond - emlékei, kiállításának sajtóvisszhangja (230-232); beszélgetés Pátzay Pállal (235); Dénes Zsófia visszaemlékezése Uitz Bélára (237); Klebersberg Kunóhoz írott különböző levelek másolatai (239); Varga Mátyás élete, oeuvre-katalógusa (241); Juhász László iparművész közlései (244, 248); Vidovszky Béla emlékezései (249); Remsey Jenő hozzászólása Németh Lajos Valóság-beli cikkéhez - kézirat (252); Tornyai János - adalékok (242, 245, 253); Csontváry Kosztka Tivadar: Ki festhet csataképet - kéziratmásolat (254); Nagy Balogh János emlékülés - Németh Lajos beszéde (255); Feszty Árpádné Jókai Róza emléköszeállítása (256); Gallé Tibor életrajza (257); beszélgetés Jánosi Ferenc építészmérnökkel (258); Vásárhelyi IX. őszi tárlat (962).

  Az 1963-as év anyagai: Csontváry K. Tivadar Nagy Önéletrajzából: Energia és Művészet - hiteles másolat (260), Feszty Masa emléke Csontváryról (262); Varga Nándorhoz írt levelek (141 db) másolatai (265); Füstös Zoltán - archívum és kikérdezés (270); Tornyai János két levele (272); Pál Mihály életrajza (273); Rozgonyi Iván által folytatott beszélgetések (Bortnyik Sándorral, Pap Gyulával) a Bauhausról (274-276); Makrisz Agamemnon 1956-63 közti munkássága (277); Granasztói Pál: Van-e természetelvű és absztrakt művészet? - kézirat (278); Varga Nándor Lajos tanulmánya a rajz és grafikáról (280); Kállai Ernő gépelt cikkei (281-298); Mezei Árpád: A Magyar Szépművészeti Múzeum - előadás kézirata (299); Darvassy Iván levele (304); Lyka Károly levele a Tornyai - múzeumba (305); Kerényi Jenő szobrászi munkássága (1955-63), adat-összeállítás (306); Galyasi Miklós - Kiss Lajos: recenzió és levelek (309-310, 316-317, 320, 336-343); Kaesz Gyula emlékei kikérdezés alapján (311); Németh Lajos: Hollósy-megemlékezés, 1953, eredeti cikk (312); Rippl-Rónai József 1893-94-es leveleinek másolata (313); Végvári Lajos: Szőnyi Istvánról, tanulmány (318).

  Az 1964-es év anyagai: Freytag Zoltán festőművész életrajza (344); Bernáth Mária: Az európai szecesszió főbb irányai, tanulmány (345); Dr. Galyasi Miklós gyűjtése (50); Dávid Katalin jelentése (354); Bor Pál életrajza (355); Fischer József (358) és Bálint Endre kikérdezése (359); Hegedűs László életrajza (360); Németh Kálmán szobrász életrajza (363); Tóth Sándor rajzai és rézdomborításai - beszámoló (365); Tóth Menyhért önéletrajza, műveinek jegyzéke (367); beszélgetés Ország Lilivel (371); Konstruktívek - Nemzeti Szalon kiállítás előszava (375); Benedek Klára szakdolgozata Hollósy Simonról (376); Remsey Jenő életrajza (377); gépelt rádióadások Egry Józsefről, Paál Lászlóról (378-381); Frank Frigyes életrajza (382); Tornyai János jegyzőkönyvek (383); A képzőművészeti kritikáról (387); Kontuly Béla életrajza (389); Gyarmathy Tihamér (391); Képzőművész Szövetség jegyzőkönyvei (392-396); Jálics Ernő (399), Boromissza Tibor életrajza, levelezése (399-400,405-408)); A vásárhelyi őszi tárlat (401, 404).

  Az 1965-ös év anyagai: Rádió- és TV-riportok szövegei (410-418); Ónodi Béla életrajza (421); Andrássy Kurta János - archívum (423); Komjáti Vanyerka Gyula életrajza (425); Galyasi Miklós két tanulmánya (427-428); beszélgetés Papp Oszkárral, hangfelvétel (429); Bokros Birman Dezső művei (430-432); Elekfy Jenő életrajza (433); rádióriport Borsos Miklóssal (438); Pátzay Pál kéziratai (439); Szabados Béla életrajza (440).

  Az 1966-os év anyagai: Erdélyi József levelei (451-452); Endre Béla levelezése (453-458); Rozgonyi Iván beszélgetése Schaár Erzsébettel (459) és Berki Violával (460); Szíj Rezső 1965-ös művészeti írói munkássága (464); rádió- és TV-riportok - Ambrus Tibor készítésében (466-475); interjúk a Gresham-kör tagjaival (483); Rozgonyi Iván interjúja Fischer Ernővel (486); Papp Gábor életrajz, oeuvre (499, 516); Vinkler László tanulmánya (500); interjú Keserű Ilonával (501); Galyasi Miklós két tanulmánya (503-504); Németh Lajos: A mai magyar képzőművészet helyzete - előadás vázlata (505); Máté András életrajz, oeuvre (509); Samu Katalin magnókikérdezése (510); Rozgonyi Iván: Beszélgetés Karátson Gáborral (512); Kálmán Mária kikérdezései (518-519); Németh Lajos gyűjtése (520-527, 549-553); Réti István: Fiatalkori emlékek (526); Darvas Árpád életrajz (528); Galyasi Miklós: A 13. vásárhelyi őszi tárlat (529); Ernyei Sándor életrajza (530); Pásztor Gábor kikérdezése (531); Maurer Dóra, Lelkes István, Medveczky Jenő, Szántó Piroska, Vajda Júlia, Kassák Lajos, Bálint Endre, Duray Tibor kikérdezése (537-543).

  Az 1967-es év anyagai: Uitz Béla dokumentumok (545); Pátzay Pál: Életem, emlékeim (550); Xantus Gyula - oeuvre-katalógus (533); beszélgetések: Borsos Miklóssal (558), Chiovini Ferenccel; Zádor István önéletrajza (562); Uitz Béla - rádióinterjú (564); Koszta József - rádióinterjú (565); Granasztói Pál doktori tézisei (569); interjúk: Erdős Péter, Nagy Elemér, Bartha László, Molnár C. Pál, Martyn Ferenc Rippl-Rónairól, Bernáth Aurél (571-578); fotók a vásárhelyi művészeti életből (580); Horváth Márton előadása (584); Gadányi Jenő dokumentumok (585); Szervátiusz Jenő és Tibor kikérdezése (588); Galyasi Miklós magnókikérdezései (589); Ország Lili kiállításmegnyitó (590); Kovács Margit kikérdezése (593); Bene Géza kiállításról rádióelőadás (596); Ybl Ervin önéletrajz (597); Miskolczy Ferenc: A bajai képzőművészet története a 20. sz.-ban (599); Makovecz Imre kikérdezése (600); Hollósy Simon - Németh Lajos rádióinterjú (601); Molnár Sándorral magnóinterjú (606); Rozgonyi rádióinterjúja Schéner Mihállyal (609); Kohán György - emlékülés jegyzőkönyve (611); Magyar Képző- és Iparművészeti kiállítások külföldön - 1966-67 (613-614); Gerzson Pál kikérdezése (615).

  Az 1968-as év anyagai: Visnyovszky Lajos életrajza (616); Deim Pál kikérdezése (625); Zentai és hódmezővásárhelyi művészeti élet - sajtóvisszhang és fotók (626-627); Kunvári Lilla - dokumentumok (628); Beke László: Művészeti írások nem művészeti kiadványokban - tanulmány (631); Hermann Lipót - TV riport (637); rádióriport a Kecskeméti Művésztelepről (638); Czinke Ferenc önéletrajza (639); Beke László: Tallós Prohászka István életműve (642); Mokry-Mészáros Dezső levele, önéletrajza (643); Budai XIII-XIV. sz.-i sírkövek szövegolvasása - Oszwald Ferenc összeállítása (644); Kmetty János - fotó (646); Barcsay Jenő közlése Tornyai Jánosról (653); Ambrus Tibor rádióműsorai a XI. Magyar Képzőművészeti Kiállításról (657); Frank Frigyes életrajza (658); Csohány Kálmán kiállítási beszámolói, kézirat, fotók (658-663); Huszár Imre és Horváth Ferenc kikérdezése (664-665); Mezei Árpád: Az Európai Iskola előzményeiről - tanulmány (666); Gyéressy Béla: Pálos faragások mesterei - tanulmány (668); Szabolcsi Bence: A romantika felbomlása - tanulmány (619); Megyer-Meyer Antal életrajza (675); Kepes György - életrajz, tanulmány (676); Folklorisztikai ankét előadásainak vázlatai Németh Lajostól (677); Németh Lajos gyűjtése: Tomás Straus (678) és Kovács Péter (679) tanulmánya, Elek Artúr - anyag (680); Építészeti cikkek fordításai (1950-es évek) az Építéstörténeti Tanszékről (681); Pór Bertalan emlékezése Nagy Balogh Jánosról - magnószalag (682); Schönberger Armand kikérdezése (683); Galyasi Miklós beszámolója a XV. Vásárhelyi Őszi Tárlatról (684,691); A zágrábi nouvelles tendances programja és konferenciája (685); Kemény György kikérdezése (586); Művelődésügyi Minisztérium 1967-es vásárlása (687); Formatervezői elvek a költői alkotásban - symposion előadásvázlatai - MTA Irodalomtörténeti Intézete (688); Magyar Képzőművészek Szövetségének stencilezett anyaga (689); Beszélgetés Lantos Ferenccel , Szabados Árpáddal, Varga Imrével, Uitz Bélával, Bencze Lászlóval, Szurcsik Jánossal, Vecsési Sándorral, Sós Aladárral (690-698); Hatvany Ferenc: Az ábrázoló művészet találkozása a fényképező kamerával (699); Konyorcsik János (701), Anna Margit (702) és Szenes Zsuzsa (703) kikérdezése; Galyasi Miklós: Reflexiók és adatok "Hódmezővásárhely művészete és közönsége" c. tanulmányhoz (704) és uő. kiállítási beszámolói (705-706); Herepei János: Tanulmányok Kolozsvár történeti helyrajzához, 1953 (708).

  Az 1969-es év anyagai: Kassák Lajos - rádióinterjú (709); Ambrus Tibor rádióinterjúi: Czóbel Bélával (711); Nagy József: Aranyozó szakismeretek (712); Michel Ragon kérdőíveire beérkezett anyag: fiatal kortárs művészek önéletrajzai, ars poeticái (715); Pekáry István munkásságának jegyzéke (719); Kassák Lajos munkássága - kézirat (722); TV-interjú Kovács Margittal (723); Beke László beszélgetése Dobos Sándorral (724) és Gyarmathy Tihamérral (725); Illés Árpád kikérdezése (729); Szabolcsi Hedvig: Magyar bútorművesség a 18-19. század fordulóján - kandidátusi értekezés tézisei (730); Galyasi Miklós kiállítás- és film-beszámolói (732-735); Szabados Árpád kiállításának megnyitója - Beke László (737); Kürthy Sándor kikérdezése (739); Hézső Ferenc kiállításmegnyitója (740); Ács József: Vásárhelyi művészek Zentán (741); Tornyai János bibliográfiája (742,754); Győri Elek emlékezései (744); Donáth Péter kikérdezése (747); Rádióbeszélgetés Uitz Béláról (749); Galyasi Miklós: a hódmezővásárhelyi kiállításokkal kapcsolatos anyagok, beszámolók, műtárgyjegyzékek (748,755-756,761,771-772,778); Gulyás Gyula kikérdezései: Kós Károly (757), Dési Huber Istvánné (758,779), Fenyő A. Endre (759), Major Máté (760); Pogány Frigyes doktori értekezésének tézisei (762); Szabó Júlia doktori értekezése (765); Verba Imre életrajz, levél, fénykép (766,844); Az MTV képzőművészeti rovatának anyaga (768-769,774); Bibliográfia a Szocialista Képzőművészek Csoportja működéséhez (763,770,795-797); Beszélgetés Z. Gács Györggyel (776); Fekete Nagy Béla kikérdezése (781,792,799); Magyar Képzőművészek Szövetsége - jegyzőkönyv (784); Frank Frigyes (785), Gábor Zoltán (786) életrajza; Gulyás Gyula kikérdezései: Szervátiusz Tibor és Jenő (787-787), Gy. Szabó Béla (789); Fuhrman Károly (790).

  Az 1970-es év anyagai: Bak Imre Csontváry - előadása (798); Nolipa István Pál kikérdezése (800,817); Szocialista Képzőművészek Csoportja ankétja - magnófelvétel (801) és kiállításokról cédulaanyag (804,817-819,828,830); Farkas Aladárral folytatott beszélgetés feljegyzése (802); Major Máté anyaga a Szocialista Képzőművészek Csoportja működéséhez (803), A Magyar Képzőművészek Szövetségének anyaga: portréfotók, album, filmtekercs (804-808,810-815) és stencilek (820-823); Periodizációs vita az MKCS rendezésében - kéziratok, hozzászólások hangszalagról legépelve (809); Galyasi Miklós kiállítási beszámolói, műtárgyjegyzékei, fényképek a hódmezővásárhelyi művészetről (825); S. Nagy Katalin interjúi, kikérdezései művészekkel (827,837); Szalay Lajos kikérdezése (829); Népművészeti vita anyaga (831); Krivátsy Szűts Miklós műveinek fotói (832); Konstruktív kiállítás fotói (833); Konok Tamás (838) és Hetey Katalin (839) műveinek fotóanyaga; Népművészet és iparművészet viszonya - intézeti vita kézirata (840); Tamás Henrik dokumentumok (841); Fóthy János (842) és Oelmacher Anna (843) kikérdezése; Pán Imre: A láthatatlan symposion - kézirat (846); A Magyar Képzőművészek Iparművészeti Szakosztályának anyaga - és egyéb felmérések, vizsgálatok stenciljei (847-862).
 • Feldolgozó
  Beke Zsófia